تازه های اخبار تازه های اخبار

کسب رتبه اول آموزشی مدیریت شعب استان مازندران در بین مدیریتهای هم درجه

مصطفی تقوی معاون اجرایی مدیریت در جلسه هسته پژوهش خاطر نشان کرد : با توجه به اهمیت آموزش در توانمند سازی کارکنان و همچنینبرنامه ریزیهای صورت گرفته مدیریت مازندران توانست با 3/108 درصد رشد رتبه اول عملکرد آموزشی را منتهی به آذرماه سال جاری ، در بین مدیریت های هم درجه کسب نماید.

تقویبا بیان اینکه این دوره های آموزشی به منظور بالا بردن اطلاعات شغلی و عمومی کارکنان در سطح استان برگزار شد، افزود:وضعیت کلی عملکرد آموزشی مدیریت از لحاظ رتبه بندی در سطح خیلی خوب بوده وازآنجائیکه سرانه نه ماهه تعیین شده از طرف اداره کل آموزش 3/51بوده، این مدیریت توانستهبا برگزاری 42دوره آموزشی،(29614 نفر ساعت آموزشی )و تحقق سرانه 5/55 آموزشی تا پایان آذر ماه سال جاری، 2/4 واحد فراتر از سرانه تعیین شده را محقق سازد.

قابل ذکر است با توجه به اهمیت برگزاری دوره های تخصصی در افزایش دانش شغلی همکاران برخی دوره های تخصصی برگزار شده شامل دوره های آموزشی بانکداری داخلی ،مضاربه و ضمانتنامه ،پولشوئی ،بازاریابی خدمات بانکی،بازآموزی تجهیز منابع و تخصیص منابع می باشد.

آخرین بروزرسانی 1394/4/30