مناقصه مناقصه

بازگشت

آگهي مزايده سهام شركت توسعه لويزان (سهام بانك مسكن)

نوع :
مزایده
طبقه بندي موضوعي :
عمومی
رسانه :
پرتال
موضوع :
آگهي مزايده سهام شركت توسعه لويزان (سهام بانك مسكن)
شماره :
48/99/13
مهلت دريافت سند :
1399/03/07
مهلت ارسال سند :
1399/03/13
تاريخ بازگشايي پاکت ها :
1399/03/19

بانک مسکن در نظر دارد تعداد 960 سهم معادل 15/69 درصد از کل سهام شرکت توسعه لویزان(سهامی خاص)متعلق به خود را  از طریق برگزاری  مزایده عمومی و  به صورت شرایط نقدی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به فروش برساند.

تاریخ انتشار:1399/02/29 مهلت دریافت اسناد مزایده از طریق سامانه:1399/03/07  تاریخ بازدید اسناد مزایده شامل صورت های مالی و گزارش کارشناس رسمی دادگستری:1399/02/29 لغایت: 1399/03/07 مهلت ارائه پیشنهاد:1399/03/13تاریخ بازگشائئ:1399/03/19 تاریخ اعلام  به برنده :1399/03/31

کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت برگ شرایط مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها و همچنین پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) می باشد . متقاضیان شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (توکن) به آدرس اینترنتیwww.setadiran.ir  (قسمت مزایده) مراجعه و یا شماره تلفن مرکز تماس 41934 تماس حاصل نمایند. لازم است متقاضیان خرید در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده را محقق سازند.

محل بازگشایی پاکت های پیشنهادات ارائه شده از طریق سامانه ستادچهارراه اسفندیار-خیابان ارمغان شرقی –پلاک 8  ساختمان ادارات مرکزی بانک مسکن ـ طبقه هشتم ـ سالن کنفرانس می باشد .

ساعت : 08:17:00
تاريخ : 1399/02/29