اداره کل تسهیلات تبصره ای اداره کل تسهیلات تبصره ای

اداره کل اعتبارات و تأمين مالي - معاون
آدرس پستی : میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه ششم
تلفن : 021-82932740
نمابر : 021-82932635
اداره کل نظارت و ارزيابي اعتباري- معاون توسعه اعتبارات
آدرس پستی : میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه ششم
تلفن : 021-88779463
نمابر : 021-88779463
اداره کل نظارت و ارزيابي اعتباري - معاون اعتباری
آدرس پستی : میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه ششم
تلفن : 021-88774721
نمابر : 021-88774721
رییس اداره كل نظارت و ارزيابي اعتباري
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه ششم کدپستی:1994763811
تلفن : 82932604- 021
نمابر : 82932651- 021
 

ساختار سازمانی ساختار سازمانی