مدارک مورد نیاز حساب صندوق پس انداز یکم مدارک مورد نیاز حساب صندوق پس انداز یکم

الف ) شرح عملیات مربوط به اعطای تسهیلات خرید خانه – باسپرده :
 
1-    محاسبه و اعلام میزان تسهیلات متعلقه حسب درخواست صاحب حساب
2-    دریافت مدارک از مشتری طبق صورت ارایه شده 
3-    کنترل مدارک ارایه شده توسط مسیول ذیربط
4-    تکمیل فرمهای لازم توسط مشتری و کنترل آنها توسط مسیول ذیربط
5-    درخواست صدور کارت پس انداز برای حسابهای دفترچه ای در شعب دارای سیستم پس انداز و تسهیلات متمرکز .
6-     تشکیل پرونده 
7-    دریافت علی الحساب کارمزد ارزیابی از مشتری و ارسال پرونده برای ارزیابی
8-    ارزیابی ملک و تنظیم گزارش و ارسال پرونده به شعبه 
9-    تصمیم گیری شعبه درخصوص پرونده 
10-      تنظیم بیع نامه با حضور مشتری
11-      محاسبه کارمزد قطعی ارزیابی و دریافت مابه التفاوت کارمزد ارزیابی از مشتری
12-      محاسبات مربوط به تعیین قسط
13-      تکمیل فرم پیش نویس قرارداد داخلی رهنی
14-      کنترل محاسبات و مفاد قراردادها و تایید قراردادها توسط مسیول شعبه 
15-      ثبت موقت قرارداد داخلی در رایانه و ارسال نسخه اول قرارداد رهنی به دفتر اسناد رسمی
16-      صدور چک تسهیلات پس از دریافت « اعلام دفتر اسناد رسمی » و فسخ حساب مربوطه و تحویل چک تسهیلات به نماینده دفتر اسناد رسمی 
17-      کنترل ثبت سند در دفتر اسناد رسمی و ترهین اسناد مالکیت مشتری
18-      تحویل چک به فروشنده توسط نماینده بانک 
19-      اخذ سند رهنی فروش ، خلاصه معاملات و کپی آخرین برگ سند مالکیت توسط نماینده بانک
20-  بایگانی مدارک اخذ شده از دفتر اسناد رسمی در پرونده مشتری 
21-     کنترل سند رهنی با ثبت موقت
22-      تبدیل کارت پس انداز به کارت تسهیلات ( در شعب دارای سیستم پس انداز و تسهیلات متمرکز ) 
24-      صدور اسناد مربوط به قرارداد خرید
25-      بایگانی یک نسخه از اسناد و ریز سود سالهای آتی در پرونده مشتری
26-      صدور دفترچه قسط( در شعب فاقد سیستم پس انداز و تسهیلات متمرکز )
27-      بایگانی پرونده مشتری پس از تهیه خلاصه پرونده
 
  ب ) مدارک جهت اخذ تسهیلات خرید خانه :
 
1-اصل و کپی سند مالکیت
2-اصل و کپی کلیه پروانه های ساخت
3-اصل و کپی پایانکار
4-اصل و کپی بنچاق (در صورت لزوم و تشخیص شعبه )
5-اصل و کپی مبایعه نامه 
6-اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی خریدار ، فروشنده و وکیل در صورت وجود (تمام صفحات)
7-اصل و کپی وکالتنامه (در صورت وجود وکیل)
8-اصل و کپی اجاره نامه ملک (در خصوص املاک اوقافی )
9-قبض برق ساختمان (در صورت تشخیص شعبه) به همراه مستندات کدپستی ملک خریداری شده
10-ارایه دفترچه ، یا کارت حساب و یا برگه اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات
11-ارایه مدارک شغلی خریدار 
12-تکمیل فرمهای مربوطه در شعبه 
 
توضیح 1 : عدم وجودسابقه چک برگشتی و تسهیلات سررسید گذشته درسیستم بانکی الزامیست.
توضیح 2 :تحویل مدارک فوق به منظور بررسی درخواست تسهیلات بوده و تا زمان ارزیابی ملک و تایید مستندات ارایه شده توسط شعبه بانک ، هیچ گونه تعهدی جهت پرداخت تسهیلات موضوعه ایجاد نمی نماید.
 
نکته : در صورت تکمیل بودن مدارک فوق و تایید کلیه مراتب توسط شعبه ذیربط،مدت زمان لازم جهت ارسال پیش نویس به دفترخانه حداقل 21 روز کاری میباشد.