نرخ وجه‌التزام تأخير در پرداخت اقساط نرخ وجه‌التزام تأخير در پرداخت اقساط

در خصوص نرخ وجه‌التزام تأخير در پرداخت اقساط، نرخ سود تسهيلات دريافتي بعلاوه 6 درصد، نرخ مبناي محاسبه وجه‌التزام بوده كه وجه‌التزام عدم پرداخت به موقع هر قسط از تاريخ سررسيد آن قسط تا بازپرداخت محاسبه گرديده و پرداخت مبلغ موصوف بعلاوه اصل اقساط در تعهد مشتري خواهد بود.

تاریخ ویرایش1396/1/5- 14:50