مدیریت شعب استان یزد - معاون
آدرس پستی : یزد-صفائیه-خیابان تیمسار فلاحی-بعد از اداره راه و ترابری
تلفن : 035-38261760
نمابر : 035-38261760
مدیر شعب استان یزد
آدرس پستی : یزد - صفائیه - خیابان تیمسار فلاحی - بعد از اداره راه و ترابری
تلفن : 035-38242084
نمابر : 035-38242084